วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบภาค ก

แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ครูผู้ช่วย
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครู ทหาร ตำรวจ ข้อสอบรับราชการแนวข้อสอบเด็ด ๆ สำหรับเข้ารับราชการและพนักงาน กพ. ภาค กและภาค ข อบต. อบจ. เทศบาล กทม.ครูผู้ช่วย ครู กทม. และพนักงานราชการ ดาวโหลดฟรีที่
http://www.dimonclub.com/test/index.html
มีแนวข้อสอบมากมายให้โหลดไปอ่านอย่างเต็มทีเลย ขอให้โชคดีสอบได้ทุกคน
แนวข้อสอบนักวิเทศสัมพันธ์
นักวิชาการสหกรณ์
แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบกรมป่าไม้
แนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค
แนวข้อสอบกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวข้อสอบกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบกรมประมง
แนวข้อสอบพนักงานราชการทั่วไปกรมวิชาการเกษตร
ข้อสอบกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบกรมทางหลวง
แนวข้อสอบการไฟฟ้า
แนวข้อสอบกรมสุขภาพจิต
1 แนวข้อสอบนักโบราณคดีปฏิบัติการ 2 แนวข้อสอบภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 3 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ปฏิบัติการ 4 แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
5 แนวข้อสอบนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ (ด้านช่างศิลปะไทย) 6 แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณกรรม) 7 แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านประวัติศาสตร์) 8 แนวข้อสอบนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวรรณคดีไทย)
แนวข้อสอบศาลยุติธรรมบรรณารักษ์ 3
แนวข้อสอบศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 3
แนวข้อสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองวิศวกรโยธาปฎิบัติการ 3
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาตินักพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบสนง.กกต.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าดู http://www.dimonclub.com/test/index.html
ลับที่สุดแนวข้อสอบสนง.กกต. แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสนง.กกต. เข้าดู http://www.dimonclub.com/test/index.html
ลับที่สุด
แนวข้อสอบการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบกรมป่าไม้